Skip Navigation LinksAnaSayfa > Tanıtım > Görev ve Yetkiler

Bölge Müdürlüğünün Görevleri

 

a) İşve işlemleri Bakanlığın talimatlarına göre mevzuat hükümleriçerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamakmaksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine vekontrol etmek,

b)Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarınıinceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve işprogramlarının gerçekleşmesini sağlamak,

c)Gerekli taşınır ve taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması,kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ç) Döner sermayeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

e)Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, TabiatAnıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlarla,orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili plânlama, etüt,envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarım yapmakveya yaptırmak,

f)Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışmasıyaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporuhazırlamak,

g)Korunan alanlarda Bakanlıkça verilecek izin ve irtifak hakları veyapılacak tahsis ve devirlere dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ)Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut bina, tesisler ve alanlarınişletilmesi veya kiralanması, bakım, onarım ile ilgili iş ve işlemleriyürütmek,

h) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı) Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek,

i) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

j)Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınmaajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ileişbirliği yapmak,

k)Bölgesinde bakanlığın yatırım programlarında bulunan işlerin, etüt,proje, ihale kontrollük ve kabul iş ve işlemlerini yapmak veyayaptırmak,

l) Bölgesinde çalışan personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

m) Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak.

 

Şube Müdürlüklerinin Görevleri

 

Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  

a)  Bölge Müdürlüğünün gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve yıl içindeki iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Genel ve döner sermaye bütçelerinden ilgili harcama birimlerinin ödenek ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,  

c) Yatırım programı ile ilgili projeleri hazırlamak, teklif etmek, fiziki ve gerçekleşmelerin takibini yapmak,

ç)Gelir ve giderler ile yatırım faaliyetlerini takip ve kontrol etmek,aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,

d)Yıllık bütçe ve proje uygulama tekliflerini Bakanlığa sunmak,Bakanlıkça yapılan bütçeleri ilgili birimlere aktarmak ve uygulanmasınıtakip etmek,

e)  Koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,

f)  Faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri Bakanlığa sunmak,

g) İlgili kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerini koordine etmek veya yürütmek,

ğ) Bilgi edinme başvuruları ile diğer müracaatlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Bakanlıkça verilen araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Millî Parklar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a)Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alamolabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin,gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliğiyaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş veişlemleri yürütmek,

b)Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarınınkaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda veetkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veyaaldırmak,

c)Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındakikaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izlemeçalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

ç)  Plânlan   doğrultusunda;   uygulama  programlarına  yönelik   eğitim   çalışmaları yapmak,

d) Plânlan veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

e)Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ilebunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanmaesaslarına uygunluğunu denetlemek,

f)Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina vetesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devirile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını

engelleyecektedbirleri   almaya,   koordinasyonu   sağlamaya  ve   kontrolünüyapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ)Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek vetüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye veuygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a)Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımımsağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespitettiği  strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkiniş ve işlemleri yürütmek,

b)Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış hassasekosistemlerin korunması   konusunda   tedbirler   alınmasına   veilgili   kurum   ve   kuruluşlarla   işbirliği yapılmasına dair iş veişlemleri yürütmek,

c)Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıylaetüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair işve işlemleri yürütmek,

ç)Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojikçeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş veişlemleri yürütmek,

d)Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarlaişbirliği içinde uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleriyürütmek, 

e)Korunanalanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanlarınrehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje veçalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,

f) Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

g) Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve

işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ğ)Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla yükümlü olunan ve/veyakoruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, nadir, tehlikeyedüşebilir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi vekorunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,

ı)Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi veyönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirmeçalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a)4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesindeavlanma ve avcılıkla ilgili koruma, kontrol ve denetim iş ve işlemleriniyürütmek,

b)Av ve yaban hayvanları, bunların hayat ortamları ve avlakların etüt veenvanterlerinin yapılmasına, avlakların tesisi, tescili ve avlanmakotalarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c)Av hayvanları ve orman içi su ürünlerinin sürdürülebilir kullanımınısağlamak maksadıyla Belde Belediyeleri, Köy Tüzel Kişilikleri ve siviltoplum örgütleri ile işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleriyürütmek,

d)Avcılık eğitimi, avcılık belgelerinin düzenlenmesi, vizesi ve iptaliile avlanma izin ücretlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e)  İl ve İlçe Av Komisyon Kararlarının alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f)  Fahri Av Müfettişleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Kara Avcılığı Kanunu kapsamında zararlılarla mücadele maksatlı avlanma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Av turizmine dair iş ve işlemleri yürütmek,

h)Orman içi sularda düzenli ve kontrollü balıklandırma çalışmaları ilesportif olta balıkçılığı faaliyetlerinin yürütülmesi ve kontrolüneilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ı)Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile yaban hayvanı üretmeistasyonlarının planlanması, tefriki ve tesisi ile ilgili iş veişlemleri yürütmek,

i)Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mevzuata aykırı yapılaşmave alan kullanımını önlemeye yönelik işlemleri yürütmek,

j)Yaban hayvanlarının doğaya yerleştirilmesi, doğadan alınması ilehalkalanması, markalanması ve benzeri izleme çalışmaları ile ilgili işve işlemleri yürütmek,

k)Yaban hayvanı üretimine ait hizmet ve faaliyetleri takip etmek, özelüretme istasyonlarındaki yaban hayvanı üretim izinleri ve kontrolü ileilgili iş ve işlemleri yürütmek,

1) Yaban hayvanları ve orman içi su ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

m)Canlıyaban hayvanlarının, yaban hayvanlarına ait trofe ve benzeri ürünlerinbulundurulması ve koleksiyonculuğunun kontrol, takip ve denetimlerineilişkin iş ve işlemeleri yürütmek,

n) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

o)Bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurtarma verehabilitasyon merkezleri ile sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar,sergilenen hayvanlar ve evcil hayvanların korunması ve hayat şartlarınıniyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik iş veişlemleri yürütmek,

ö) Hayvanat bahçelerinin kontrolüne ve denetimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

p)Yaban hayatının ve evcil hayvanlarının korunması, geliştirilmesi veyönetimine yönelik her türlü eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirmeçalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

r) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

İdari ve Malî İşler Şube Müdürlüğünün görevleri;

 

a) Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

c) Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,

ç)Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma,iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş veişlemleri yürütmek,

d) Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

f) Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g) Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Sayıştay ilamlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

İllerdeki Şube Müdürlüklerinin Görevleri

 

a)İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje veyıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerinidüzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

b)Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarınıinceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçeve iş programlarını gerçekleştirmek,

c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ç)Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, TabiatAnıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar,orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama,projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmalarıyapmak veya yaptırmak,

d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,

e)Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışmasıyaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporuhazırlamak,

f)  Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,

ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek, 

ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i)Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınmaajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ileişbirliği yapmak,

j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.