Skip Navigation LinksAnaSayfa > Şube Müdürlükleri > Milli Parklar Şube Müdürlüğü

  _______________________________________________________________________________

Milli Parklar Şube Müdür V.

Mesut KARASU

0 442 233 68 22 - 23 Dahili 1115

0 442 235 24 33

mesut.karasu@tarimorman.gov.tr

_______________________________________________________________________________

Millî Parklar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a)Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı olabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin,gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

b)Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının kaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

c)Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındaki kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

ç)  Plânlan   doğrultusunda;   uygulama  programlarına  yönelik   eğitim   çalışmaları yapmak,

d) Plânlan veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

e)Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ile bunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu denetlemek,

f)Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina ve tesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devirile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını

engelleyecek tedbirleri   almaya,   koordinasyonu   sağlamaya  ve   kontrolünü yapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ)Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.