Skip Navigation LinksAnaSayfa > Şube Müdürlükleri > Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü

________________________________________________________________________________

Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü

Erol Ersin ÖZEK

0 442 233 68 22 - 23 Dahili 1151

0 442 235 24 33 Fax

erolersin.ozek@tarimorman.gov.tr

________________________________________________________________________________

Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a)Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımımsağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespitettiği  strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkiniş ve işlemleri yürütmek,

b)Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış hassasekosistemlerin korunması   konusunda   tedbirler   alınmasına   veilgili   kurum   ve   kuruluşlarla   işbirliği yapılmasına dair iş veişlemleri yürütmek,

c)Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıylaetüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair işve işlemleri yürütmek,

ç)Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojikçeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş veişlemleri yürütmek,

d)Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarlaişbirliği içinde uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleriyürütmek, 

e)Korunanalanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanlarınrehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje veçalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,

f) Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

g) Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve

işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ğ)Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla yükümlü olunan ve/veyakoruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, nadir, tehlikeyedüşebilir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi vekorunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,

ı)Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi veyönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirmeçalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.