Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

NENE HATUN TARİHİ MİLLİ PARKI ALAN KILAVUZLUĞU EĞİTİMİ İLANI

Şubat 20, 2018

                                                                                                    T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
XIII. Bölge Müdürlüğü – Erzurum Şube Müdürlüğü’nden


DUYURU

NENE HATUN TARİHİ MİLLİ PARKI’NDA FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE ALAN KILAVUZU YETİŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA ALAN KILAVUZLUĞU EĞİTİMİ YAPILACAKTIR.A) Açılacak Kursun Adı: Nene Hatun Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Kursu Açılacaktır.
B) Kursa Başvuru Şartları: 
Komisyonca, Alan kılavuzluğu kursuna katılacak adaylarda;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Korunan alan sınırları içinde veya yakın çevresinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
ç) Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
e) Kamuda işçi veya memur statüsünde çalışıyor olmamak,
şartları aranır.
C) Kursa Alınacak Aday Kursiyer Sayısı: 15 Kişi 
D) Kursun Tarihi, Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Kursa Başlangıç tarihi: 26/03/2018 09:00 Kursa Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 21/02/2018-07/03/2018
E) Kursun Süresi: 3 Hafta
F) Kursun Yeri: Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
G) Kurs Ücreti: 150 TL olup kursa katılmaya hak kazandığı ilan edilen adaylar yatıracaklardır. Kursa katılma hakkı kazandığı ilanen duyurulan adaylar ilanı takip eden on gün içerisinde, kurs katılım ücretini TR530001001239573837105001 nolu hesaba yatıracaklardır. Kursun başlamasından sonra kursa katılmaya hak kazanan adaylardan alınan katılım ücreti iade edilmeyecektir. Yedek listeden katılma hakkı kazananlar kayıt yaptırma hakkı kendilerine geldiği takdirde kurs bedelini yatırmaları halinde kursa kaydedilirler.
H) Başvurunun Yapılacağı Yer: (Orman ve Su İşleri Bakanlığı XIII. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü) Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi 25050 Yakutiye / ERZURUM
İ) Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Adaylar; aşağıdaki belgelerle, alan kılavuzluğu eğitimi yapılması planlanan ve duyuru ile bildirilen yerlere başvuruda bulunacaklardır;
1-Kursa başvurusunun kabulünü talep eden bir dilekçe,
2-Dilekçe ekinde; 
a) Arazi şartlarında faaliyet göstermeye engel hali bulunmadığına dair sağlık raporu,
b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Kurum tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir)
c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraf,
d) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti,
e) Yabancı dil düzeyini gösterir belgenin varsa aslı veya Kurumca onaylanmış sureti.
f) İkametgâh ilmühaberi olmalıdır. (Not: e –devlet kapısından temin edilebilen belgelerin çıktıları kabul edilecektir).

J) Alan kılavuzluğu eğitimine katılmak üzere müracaatta bulunan aday sayısının şube müdürlüğü/müdürlük tarafından ilan edilen ve alanda faaliyet gösterecek alan kılavuzu sayısının üçte birinden az olması durumunda alan kılavuzluğu eğitimi yapılmayacaktır.
K) Müracaatın, şube müdürlüğü veya müdürlük tarafından ilan edilen ve alanda hizmet sunacak alan kılavuzu sayısının % 20 fazlasından daha fazla olması halinde ise sıralanmada müracaat edenlerin; korunan alan içindeki ikameti ve süresi daha çok olma, yakın çevrede ikameti olma ve ikamet süresi daha çok olma, eğitim durumu daha fazla olma, yabancı dil bilgisi ve düzeyi daha yüksek olma, ile yüksek lisans/doktora/araştırma tezi gibi alana yönelik özellikli bir çalışma içinde bulunma, öğrenci-emekli olma durumları dikkate alınacaktır.
L) Kabul edilen aday adaylarına ait listenin ilan edileceği tarih: 12/03/2018 olup Kursa başvurusu kabul edilenlere ait asil liste ve asil listenin yüzde 20’si kadar sayıda adayı içeren yedekler listesi şube müdürlüğü/müdürlük ilan panolarında ilan edilecek ve kurum internet sitelerinde yayımlanacaktır.